Liikmeks astumine

Astu EHKÜ liikmeks, kui sind huvitavad eesti tõugu hobused ja nende käekäik. Kui sooviksid aidata ühingut tema tegemistes, arutleda koos eesti hobuse mineviku ja tuleviku üle ning võtta osa meie sõbralikest kohtumistest. Aitame ühiselt eesti hobusel püsida! 

Ühingu liikmeks on isikud, kes tunnistavad ühingu põhikirja, sõltumata sellest, kas tegelevad konkreetselt eesti hobuse kasvatusega või mitte.

Ühingu liikmeks vastuvõtmiseks esitavad isikud avalduse ühingu juhatusele. Ühingul võivad olla auliikmed, kelle valib eriliste teenete eest eesti hobuse kaitsmisel või ühingu eesmärkide edendamisel üldkoosolek või juhatus. Ühingul võivad olla välisliikmed, kes on huvitatud eesti hobuse kaitsmisest või ühingu eesmärkide edendamisest.

Ühingu liikmel on õigus osaleda ühingu üldkoosolekul isiklikult või esindaja kaudu; valida ja olla valitud ühingu juhtimis- ning kontrolliorganitesse; saada juhtimisorganitelt teavet ühingu tegevuse kohta; astuda ühingust välja; kasutada muid põhikirjas sätestatavaid õigusi.

Ühingu liige on kohustatud: täitma põhikirjast tulenevaid kohustusi ning ühingu juhtimis- ja kontrolliorganite otsustusi;
tasuma ettenähtud ajal ning korras põhikirjaga ettenähtud ning selle alusel üldkoosoleku kehtestatud maksed (sisseastumismaks, liikmemaks, sihtotstarbelised maksed jms maksed) arvates ühingu liikmeks saamise päevast; hoidma ning kasutama heaperemehelikult ühingule kuuluvat vara; pidama kinni üldkoosoleku kinnitatud ühingu kodukorrast, muudest kehtivatest õigusaktidest ning põhikirjast ja ühingu juhtimisorganite otsustustest; hüvitama ühingule tekitatud kahju.

EHKÜ liitumisankeet

*
*

Vajalik liitumistaotluse kohta otsuse tegemiseks
*
*
*
Käesolevaga avaldan soovi saada Eesti Hobuse Kaitse Ühingu liikmeks. Olen tutvunud EHKÜ põhikirjaga ja nõustun seda järgima. Tasun ühingule sisseastumismakse 10 eurot (arve saadetakse e-postile). Ühingu aastamaks on 20 eurot. Alla 18- aastasele on sisseastumismaks 5 eurot ja aastamaks 10 eurot.