2023 oktoober

EHKÜ erakorraline üldkoosolek

13.10.2023 kell 18:00-19:30 Zoomis

Päevakord:

1) Üldkoosoleku avamine, päevakava kinnitamine

2) Revisjoni küsimuse lahendamine

3) Uue juhatuse ja revidendi valimine

4) Majandusaasta aruande kinnitamine

Protokoll

Koosoleku juhataja: Priidu Tikk

Koosoleku protokollija: Eve Rannamäe

Osavõtjad: 17 ühingu liiget (sh kaks volitust)

1. Liina Ernits

2. Eve Rannamäe
3. Priidu Tikk (+ volitus Tene Väli)
4. Meeri Lonn
5. Aile Villemson
6. Key Kunman
7. Elo Liiv
8. Triin Visamaa (+ volitus Kelly Ilp)
9. Rael Säkk
10. Liina Lasn
11. Sibelle Teeääre
12. Üllar Neemrand
13. Sirje Põldaru
14. Hanna Tamsalu
15. Aleksei Lotman (liitus hiljem)

Hääletused toimusid Zoom keskkonnas, hääletusel olnud otsused võeti vastu valdava enamusega.

1. Üldkoosoleku avamine, päevakava kinnitamine

Priidu Tikk avab koosoleku ja teeb ettepaneku valida koosoleku juhatajaks ennast ning protokollijaks Eve Rannamäe.

Otsus: koosoleku juhatajaks valitakse Priidu Tikk ja protokollijaks Eve Rannamäe.

EHKÜ liikmeid on kokku 59, koosolekul on osalemas 17 liiget (sh kaks volitust). Seega ei ole üldkoosolekul määravate otsuste tegemiseks kvoorumit (milleks oleks pool liikmeskonnast).

Priidu teeb ettepaneku hääletada koosoleku jätkumise osas:

a. kutsuda 15 päeva pärast kokku uus Zoomi koosolek ja siis ei ole kvoorumit vaja;
b. arutada täna siiski päevakorra punktid läbi ja hiljem e-kirja teel toimub otsuste kinnitamine;
c. mõlemad sobivad.

Otsus: arutada täna päevakorra punktid läbi ja hiljem e-kirja teel toimub otsuste kinnitamine.

2. Revisjoni küsimuse lahendamine

Kuna revisjoniaruanne jätkuvalt puudub, arutletakse 2022. aasta majandusaruande, uue revidendi valimise ning revidendi vajaduse üle ühingus. Sellega seoses pannakse hääletusele ettepanek muuta päevakorda nii, et punktis nr 3 jätta ära “revidendi valimine”.

Otsus: võetakse vastu muudetud päevakord

1) Üldkoosoleku avamine, päevakava kinnitamine

2) Revisjoni küsimuse lahendamine

3) Uue juhatuse valimine

4) Majandusaasta aruande kinnitamine

Kuna revidendi kasutamine ühingu tegevuse kontrollimisel on kinnitatud ühingu põhikirjas ning revidendi olemasolu peetakse arutelu tulemusel ka sisuliselt oluliseks, jäetakse see võimalus hetkel kõrvale, et revidendi koht ühingus kaotada. Arutletakse ka selle üle, et revident ei pea olema majandusharidusega inimene (kuigi see tuleb kasuks) ning revidendiks võib olla nii ühingu lihtliige kui ka keegi väljastpoolt. Tehakse ettepanek valida ühingule uus revident.

Otsus: revidendi kandidaadiks esitatakse Sibelle Teeääre. Juhatus organiseerib e-kirja teel kandidatuuri ülesseadmise ning hääletuse.

3. Uue juhatuse valimine

Kuna kevadisel üldkoosolekul ei olnud kvoorumit määravate otsuste tegemiseks, kinnitatakse üle juhatuse kandidaadid. Kevadisel kokkusaamisel esitati Eve Rannamäe, Kätlin Kangro (end. Karu) ja Tene Väli kandidatuurid. Praegused juhatuse liikmed Triin Visamaa, Aleksei Lotman ja Meeri Lonn on samuti valmis jätkama. Kõik kandidaadid kinnitavad, et on jätkuvalt nõus kandideerima, v.a. Kätlin Kangro, kes koosolekult puudub.

Otsus: küsida üle, kas Kätlin Kangro on jätkuvalt nõus kandideerima ning seejärel saata juhatuse liikmete kandidaadid e-kirja teel kinnitamisele. Juhatus organiseerib e-kirja teel kandidatuuri ülesseadmise ning hääletuse.

4. Majandusaasta aruande kinnitamine

Otsus: juhatus paneb 2022. a. majandusaasta aruande e-kirja teel kinnitamisele.