2020

 Eesti Hobuse Kaitse Ühingu üldkoosoleku protokoll

27. september 2020; Kassari
Algus kell 12.00
Koosoleku juhataja: Reedik Kivisoo
Koosoleku protokollija: Hanna Tamsalu
Osavõtjad: osales 24 ühingu liiget ja 2 külalist.
Kell 12.00 algab Eesti Hobuse Kaitse Ühingu erakorraline üldkoosolek.

1. Üldkoosoleku avamine, päevakorra kinnitamine
Priidu Tikk avab koosoleku ja teeb ettepaneku valida koosoleku protokollijaks Hanna Tamsalu. Otsus: valida koosoleku protokollijaks Hanna Tamsalu häältega 23 poolt, 1 erapooletu.
Koosoleku juhatajaks pakutakse Reedik Kivisoo. Otsus: valida koosoleku juhatajaks Reedik Kivisoo häältega 24 poolt.
Koosoleku kutsega esitatud päevakord:
1. Üldkoosoleku avamine, päevakava kinnitamine.
2. Juhatuse 2019. aasta majandusaruanne.
3. Revidendi 2019. aasta majandustegevuse kontrolli aruanne.
4. 2019. aasta majandusaruande ja revidendi aruande kinnitamine.
5. Uue juhatuse valimine
6. Põhikirja muutmise vajaduse ja e-hääletuse kasutamise arutelu.
7. Ühingu tööplaani arutamine, sh EVA programmi tulemuste arutelu.
8. Ettekanne: Annika Michelson: MTÜ Maadjas – põlised koduloomad ja taimed.
9. Ettekanne: Eda Vallimäe: Ratsutamiskunst – keha ja meele treening.
10. Kassari hobuste esitlus.
Päevakava täiendusena on Koit Tikk esitanud soovi sõna võtta teemal: ajalooline hobukasutus.
Kinnitatakse päevakord 24 poolthäälega, Koit Tikk saab sõna ettekannete vahepeal.

2. Juhatuse 2019. aasta majandusaruanne – Triin Visamaa.
2019. aasta lõpus kuulus Eesti Hobuse Kaitse Ühingusse 63 liiget. Tegevusaasta jooksul lahkus ühingust 4 liiget ja astus ühingusse 2 liiget. Üldkoosolek toimus 20. aprillil Muhumaal. Jätkas juhatus koosseisus Meeri Lonn, Triin Visamaa, Triin Lepik, Priidu Tikk ja Aleksei Lotman. Revident Helin Kurisoo. Juhatuse koosolekud toimusid 21. jaanuaril 2019 Lihulas, 19. aprillil 2019 Saaremaal ja 11. oktoobril 2019 Lihulas. Kogu töö EHKÜs on olnud vabatahtlik.
Ühingu töö ülevaade: EVA programm on käivitatud ja esialgseid tulemusi jagatud huvilistega, sh koostöö EHKAS-ga. EV100EH pildiprojekt viidud lõpule. EHKÜ on olnud esindatud hobumajanduse nõuandvas nõukogus. Täkk Exilt sperma kogumine ebaõnnestus (koed armistunud).

3. Revidendi 2019. aasta majandustegevuse kontrolli aruanne – Helin Kurisoo.
EHKÜ majandusaasta aruande järgi oli 2019. aastal tulusid summas 860 € liikmemaksudena. Kulutusi tehti üldkoosoleku korraldamise, veebiteenuste ning täku sperma kogumise jaoks. Tulusid laekus 117 € võrra kuludest rohkem, ühingul on varasid kokku 2489 € ulatuses. Juhatus suutnud majandustegevuse plusspoolel hoida. Majandustegevus ja aruandlus vastavad seadustele ja ühingu põhieesmärgile.

4. 2019. aasta majandusaruande ja revidendi aruande kinnitamine.
Otsus: üksmeelselt kinnitada ühingu 2019. majandusaasta aruande.
Otsus: üksmeelselt kinnitada revidendi aruande.

5. Uue juhatuse ja revidendi valimine.
Arutelu hääletamise õiguste osas (kas saab hääletada enda kandidatuuri poolt). Arutelu juhatuse liikmete kandidaatide teemal. Senisest juhatusest ei soovi jätkata Triin Lepik, Aleksei Lotmaniga konsulteeriti telefoni teel. Revidendina on nõus jätkama Helin Kurisoo
Juhatuse liikmete kandidaatideks esitati Aleksei Lotman, Priidu Tikk, Meeri Lonn, Triin Visamaa.
Otsused hääletamise tulemusel:
1. Hääletada juhatus neljaliikmelisena: poolt 24, vastu 0, erapooletuid 0
2. Juhatus valida avalikul hääletamisel: poolt 24, vastu 0, erapooletuid 0
3. Juhatusse valida Aleksei Lotman: poolt 23, vastu 0, erapooletuid 1.
4. Juhatusse valida Priidu Tikk: poolt 24, vastu 0, erapooletuid 0.
5. Juhatusse valida Meeri Lonn: poolt 24, vastu 0, erapooletuid 0.
6. Juhatusse valida Triin Visamaa: poolt 24, vastu 0, erapooletuid 0.
7. Revidendiks valida Helin Kurisoo: poolt 24, vastu 0, erapooletuid 0.

6. EHKÜ põhikirja muudatuse vajaduse arutamine.
EHKÜ üldkoosoleku suurimaks mureks on piisava kvoorumi saamine. Seoses kevadise eriolukorraga muudeti mittetulundusühingute seadust, et muuta võimalikuks ka elektrooniline üldkoosoleku korraldamine. Kvoorumi mure lahendamiseks on järgmised võimalused:
  • koosolekul osalejate miinimumarvu vähendamine põhikirjas (põhikirja muudatus);
  • hääleõiguseta toetajaliikmete rakendamine;
  • e-hääletamise õiguse kasutamine (kehtib alates 24.05.2020 https://www.riigiteataja.ee/akt/123052020002 ).
Arutelu: liikmemaksu tasumise takistused ja aktiivsus, vajadus liikmete nimekirja korrastamiseks (muutunud kontaktaadress jm), füüsilisel kohtumise on võimalik arvamusi argumenteerida. Osalejate eelistus oleks võimaluste kombineeritud kasutamine, et pärast füüsilist kohtumist 7 kuni 10 päeva jooksul saaks kinnitada nõusolekut esitatud otsusega. Hanna Tamsalu tutvub täpsemalt seadusemuudatuse ja võimalustega.

KOKKUVÕTE MTÜ seaduse muudatusest
1) üldkoosolekut saab pidada nii kogunemisega ühte ruumi kui online vahenditega.
Võimalus osaleda mittetulundusühingu liikmete üldkoosolekul elektrooniliste vahendite abil tuleneb seadusest (eelnõuga lisatav TsÜS § 331), seega saab alates selle sätte jõustumisest elektrooniliste vahendite abil koosolekul osaleda ilma selleks põhikirja muutmata.) → põhikirja ei pea muutma, aga kui tahetakse, saab põhikirjaga täpsustada ka
2) üldkoosoleku osalejate arvestuse eest vastutab juhatus (lisaks käelistele allkirjadele saab lisada märke, kes osalesid veebi kaudu);
Kui osalejate nimekirja peavad kohal viibivad osalejad endiselt füüsiliselt allkirjastama, siis protokollile lisatav nimekiri ei pea enam olema kõigi koosolekust osavõtjate originaalallkirjadega. Eriti oluline on see võimalus juhul, kui mõni liige või kõik liikmed osalevad koosolekul elektrooniliste vahendite abil. Selliste osavõtjate osalemise märgib protokolli lisaks olevasse nimekirja juhatus.
3) kui soovitakse üldkoosoleku otsust ilma reaalse koosolekuta, siis saab saata ülevaatamiseks (minimaalselt 7 päeva reageerimiseks) ja mõni osaleja võib ka mittenõustuda (ei pea ootama et kõik nõus oleks nagu oli siiani) → meie põhikiri seda võimalust ei välista
Senise regulatsiooni kohaselt oli mittetulundusühingul võimalik üldkoosoleku otsus vastu võtta koosolekut kokku kutsumata ainult juhul, kui otsuse poolt hääletavad kõik mittetulundusühingu liikmed. Sellisel juhul loetakse otsus vastu võetuks, kui selle poolt on üle poole mittetulundusühingu liikmete häältest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. See tähendab, et mittetulundusühingu põhikirjaga on võimalik ette näha nii suurema kui ka väiksema häälteenamuse nõue.

7. 2020. aasta tööplaani arutamine.
Jätkatakse geneetilise mitmekesisuse arvutiprogrammi EVA käivitamisega ja tulemuste analüüsiga. EVA programmi tulemused on avaldatud EHKÜ kodulehel (http://esthorse.ee/index.php?id=eva-programmilt-hobusekasvatajale). Täkkude nimekirjas on hulgaliselt täkke, kelle kohta puudub igasugune info - ootame väga parandusi. Arutelu tulemuste ja nende esitusviiside üle: tabelid on visuaalselt selged erinevate värvide abiga, araabiaveresuse (vt tõugude) eristamise mõttekus (Posol oli ühekordselt lubatud, temast täkuliini ei moodustatud). Juhatusele on suhteliselt leige tagasiside, muretsetakse kas see andmestik on kasvatajale vajalik (Reedik ja Priidu rakendavad ning seega mõjutavad ca 50 varsa sündimist aastas). Hobuste jõudluskontrolliga seotud hindajatele oleks EVA kasulik, saaks ilmestada lauselt „vähelevinud põlvnemine“. Juhatus saab kaaluda andmete veel selgema liigendusega esitamist ja hobuste hindajatele tutvustamist. Oleks lisandväärtus ka genotüpiseerimise andmete juurde.
EHKÜ esindatud nõukogudes – hobumajanduse nõukogus Maaeluministeeriumis ja Hobumajanduse Liidus. Hobumajanduse Liidus seni liikmemaksu pole olnud ning aruteludel osales Priidu Tikk. Hobustega seonduvat on käsitletud ka ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava (2021-2018) ohustatud looma sekkumiste töögrupi aruteludes – täku lisatoetus ning varsaga mära eritoetus. EHKÜ huvi on geneetilise mitmekesisuse säilitamine, üldkoosolekul osalejad toetavad Priidu Tiku esitatud seisukohti. Juhatus otsustab, kes saab erinevates organistes EHKÜt esindada.

Lõunapaus ning EHKÜ tegutsemise 20. aastapäeva tähistamine kohaliku kringli toetuse

8. Ettekanne: Annika Michelson. Põlised koduloomad ja taimed. MTÜ Maadjas
Põliste koduloomade ja taimede märke on võimalik veel märgata, kuid teaduslikult nende olemasolu on raske tõestada. Lisainfot: https://sites.google.com/site/maadjasmtu/. Taimede dokumenteerimine on Eestis paremal järjel kui loomadel: https://www.genres.ee/est/ FAO andmebaasi oleks võimalik teateid lisada ka tõuna mitteregistreeritud populatsioonide kohta.

9. Sõnavõtt: Koit Tikk, ajalooline hobukasutus. EHKÜ võiks näidata unustusse vajunud kasutusviise – hobune räätsadel, jääteel, heinavedu (kokasaad) jmt.

10. Ettekanne: Eda Vallimäe, hobuste psühholoogia
Ülevaade hobuse loomuse ja käitumise põhitõdedest, närvilisuse tundemärkidest, hobuse õppimisvõimest. Hobuse käsitlemisel tuleb lähtuda tema loomuomadustest: hobune elab hetkes. Korrata sellised märguandeid, mis soodustavad seoste loomist ja kinnistamist. Seosed tekivad tihti ka kohaspetsiifiliselt (treilerihirm). „Kui ainuke tööriist on haamer, siis kõik probleemid näivad naeltena“.

11. Kassari hobuste esitlus. Priidu Tikk

(allkirjastatud digitaalselt)
Reedik Kivisoo
Koosoleku juhataja
(allkirjastatud digitaalselt)
Hanna Tamsalu
protokollija