2013 tegevuse aruanne

MTÜ Eesti Hobuse Kaitse Ühingu
2013. aasta tegevuse aruanne
Organisatsioon.
2013. aasta alguses oli ühingus 68 tegevliiget, aasta jooksul kasvas liikmete arv 2 võrra ning 2013. aasta lõpus kuulus EHKÜ`sse 70 liiget.
Iga-aastane ühingu üldkoosolek toimus 11 mail 2013.a Penijõel, kus kuulati ära ning kinnitati  ühingu 2012. aasta majandusaruanne ja revidendi aruanne.  Üldkoosoleul kutsuti tagasi endine juhatus ja valiti ühingule uus neljaliikmelinejuhatus
Arutati 2013 aasta tegevusplaani. Koosolekul kuulati ka  ettekandeid.  Krista Sepp Eesti Hobusekasvatajate Seltsist andis ülevaate Põllumajandusministeeriumi juures toimunud Maaelu arengukava aruteludest. Aleks Lotman rääkis teiste töötühmade tööst. Edasi esinesid Raigo Kollom teemal „Hipposfera – Venemaa hobuteeamline mess Perterburis“ ja Andres Tuvi hobuse tervise teemadel.
Ühingu juhatus kogunes aasta jooksul kolmel korral: 11.04, 11.05 ja 14.12.2013.a.
Sisuline töö.
Aasta tähtsamaks ürituseks kujunes 13 juunil Harjumaal Kuusalu vallas Leesi rahvamajas koos Soome eriteadlastega korraldatud seminar „Hobune hoiab karjamaad, karjamaa hoiab hobust“.  Loengute järel külastati Lahemaa Rahvuspargis asuvaid looduslikke karjamaid ja eesti hobuse kasvatajaid.
Sügisel esineti traditsiooniliselt oma boksiga Tallinna Horse Show`l.
Koostöös C.R.Jakobsoni Talumuuseumi ja EHSiga viidi 10. augustil läbi kolmas eesti hobuse päev Kurgjal. Toimusid ratsavõistlused, õpitoad, hobuste esitlemine. Kahe aasta eest alustatud üritus on saanud väga suure huvi osaliseks ning võib arvatam, et sellest üritusest saab olema tulevikus üle-eestiline keskne eesti hobuse tutvustamise üritus.
Jätkus ajakirja Oma Hobu väljaandmine. Ilmus 6 numbrit (tiraažiga à 2100 eks). Ettetellijate arv ning jaemüügi  suurus olid sarnased eelmiste aastate näitajatega. Ajakirja väljaandmist toetasid ESHKS ja EHS.
Tegevuskava 2014. aastaks.
Jätkub põhikirja järgne tegevus. Tähelepanu all on ponispordi edendamine (sealjuures eriti eesti hobuse kasutamine rakendispordis) ja jõudluskontrolli alane tegevus. Võimaluste piirides osaletakse eesti hobuse tutvustamisega suurüritustel, tõlgitakse võõrkeeltesse ja trükitakse eesti hobust tutvustavaid trükimaterjale.