Hobumajandustöötaja kutsestandardi kavandi arvamusküsitlus

Austatud hobumajanduse valdkonna asjatundjad

Saadame teile töörühma töö tulemusena valminud 4. taseme hobumajandustöötaja kutsestandardi kavandi, mille leiate siit

Arvamusküsitlus: Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada valminud kutsestandardit laiemale kasutajateringile ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardi lõppkavandi koostamisel.

Kutsestandard: Kutsestandardi eesmärk on kirjeldada selged ja elulised nõuded kutseala töötajatele. Kutsestandard koosneb kolmest osast: A-osa kirjeldab tööd, B-osas on toodud töö tegemiseks vajalikud kompetentsusnõuded ning C-osas on esitatud kutsestandardi koostamise ja kinnitamisega seotud info.

Hobumajandustöötaja tase 4 kutsestandard töötati välja esmakordselt. See on esmataseme kutsestandard, mis on aluseks kutseõppe õppekavale.

Kutsestandardi kavandi on koostanud:
Külli Marrandi, Järvamaa Kutsehariduskeskus
Merle Männik, Eesti Ratsaspordi Liit
Siim Nõmmoja, Eesti Ratsaspordi Liit
Aita Sauemägi, Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
Krista Sepp, Eesti Hobusekasvatajate Selts

Kutsestandardi koostamiseks analüüsis spetsialistidest töörühm hobumajandustöötaja tööd eesmärgiga välja selgitada, millised on hobumajandustöötaja kõige olulisemad ja sagedamini täidetavad tööülesanded ning nende tööülesannete edukaks täitmiseks vajalikud kompetentsid. Tööanalüüsi tulemusest lähtuvalt on koostatud hobumajandustöötaja kutsestandard. Palume Teid kui antud valdkonna asjatundjaid tutvuda käesoleva kutsestandardi kavandiga ning vajadusel teha ettepanekuid kutsestandardi parendamiseks.

Märkused ja ettepanekud palume märkida teile saadetud kutsestandardis iga osa all olevasse tühja lahtrisse.

Arvamuse esitamisel palume keskenduda järgmistele küsimustele:

1) Kas kutsestandardi A-osas toodud kutsekirjeldus iseloomustab hobumajandustöötaja kutset asjakohaselt ja terviklikult

2) Kas kutsestandardi A-osas esitatud tööosad on asjakohased ja piisavad, arvestades töö nõudmisi praegu ja lähitulevikus

3) Kas kutsestandardi B-osas toodud kompetentsid asjakohased ja kas need on kirjeldatud arusaadavalt

4) Kas kutsestandard on loogiliselt struktureeritud

5) Muud tähelepanekud, kommentaarid ja ettepanekud

Kutsestandardit koos ettepanekutega ootame 10. juuniks 2011 e-posti aadressile eve.kitt@kutsekoda.ee või postiaadressile SA Kutsekoda, Mustamäe tee 16, Tallinn 10617.Kontaktisik on Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu koordinaator Eve Kitt, Eve.kitt@kutsekoda.ee, telefon 679 1712.

Kutsestandardi koostamise töörühm peab Teie hinnanguid ja ettepanekuid kutseoskusnõuete määratlemisel oluliseks ning arutab tehtud ettepanekud läbi.Kutsestandardi lõplik kavand esitatakse kinnitamiseks Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogule.

Täname Teid koostöö ja kaasamõtlemise eest!