2016

Eesti Hobuse Kaitse Ühing
Üldkoosoleku protokoll
  
16. aprill 2016;
1.    Üldkoosoleku avamine, päevakorra kinnitamine
 Korduskoosoleku alguseks oli kohal 23 ühingu liiget, sh volitatud liikmed, EHKÜ 72 liikmest.
 Ago Ruus esitas koosoleku juhatajaks Aleksei Lotmani, protokollijaks Hanna Kreeni
Otsus: hääletusel juhataja kohta 1 erapooletu, 22 poolt;
hääletusel protokollija kohta 22 poolt, 1 erapooletu.
Hääled luges kokku Ago Ruus
 
 Kinnitati ühehäälselt päevakord järgmiste punktidega:
 1. Üldkoosoleku avamine, päevakorra kinnitamine
 2. Juhatuse 2015. aasta aruanne
 3. Revidendi 2015. aasta majandustegevuse kontrolli aruanne
 4. 2015. aasta majandusaruande ja revidendi aruande kinnitamine
 5. 2016. aasta tööplaani arutamine
 6. Hetkeseisu ülevaade inbriidingu arvutamise programmi kohandamisest eesti tõugu hobustele. Aleksei Lotman. 
 7.   Eesti Hobusekasvatajate Seltsi (EHS) informatsiooniline ülevaade 2015. aastal tunnustatud eesti tõugu täkkudest. Krista Sepp.
 8.   Informatsiooniline ülevaade Eesti Tõugu Hobuse Kasvatajate ja Aretajate Seltsi (EHKAS) tegevusest. Anu Matsoo.
 9. Hobuste kõrgema närvitalitluse tüübid Eestis aretatavate kohalike tõugude näitel. (EMÜ magistritöö tutvustus). Triin Lepik.
 10. Hobuse tervisest suvehooaja eel. Loomaarst Triin Tohver.
 11. Film Matsalu loodusfilmide festivali programmist: “Jumalatest ja kuningatest. Skyrose hobune” (Of Gods and Kings. The Skyros Horse, USA, 2013, pikkus 29 min)
  
2.    Juhatuse 2015. aasta aruanne
 Kohapeal andis ülevaate Ago Ruus.
 Aktiivsed EHKÜ liikmed on liitunud aretusühinguga ja EHKÜst distantseerunud. Aasta lõpus oli 72 liiget, 2015. aasta jooksul lahkus ühingust 1, 2016. aastal lahkus 1 ja liitus 1.
Eelmine üldkoosolek toimus tavapäratult Tallinna Loomaaias. Kuulasime ettekannetena Tiit Maranit, Mati Kaalu.
Tänaseks on ühingu tegutsemise 16. aasta. Kahjuks on ühingu liikmete vahel tekkinud polaarsused, erinev on suhtumine sõnasse „säilitamine“. Vaja on meelde tuletada ühingu algatamisel seatud eesmärke.
Alanud on töö inbriidingu-projektiga ja seoste loomisega hobuslaste registriga. Kooskäimine ei olegi ühingu aktiivsuse näitaja, olulisem on töö, mida me teeme. Uurime vana materjali uuel moel, arvutiprogrammiga.
Priidu Tiku üldkoosolekul tehtud ettepanek koguda teavet seni vähe kasutuses olnud loomade kohta ning artikkel Oma Hobus tekitas elava mõttevahetuse.
Eesti hobuse teemaliste artiklite kogumik ehk almanahh on jätkuvalt plaanis.
Pärimuste kogumisega oleme samuti alustanud, plaanis on organiseeritud teabe kogumine ühtse ankeedi järgi. Loodame liikmete ühiskondliku töö peale, omas piirkonnas. Aili Kirst on saatnud juba mitu lugu (Oma Hobu tegutsemise alguses selliseid lugusid avaldati ka).
Möödunud aastal osalesid liikmed Palmse hobupäeval. Sellel aastal TIHS-il olid meid esindamas Reedik Kivisoo ja Triin Lepik (arvatavasti 2016 seoses Oma Hobu lõpetamisega sooduspinda edaspidi ei saa).
Koostöö on alanud Tallinna Loomaaia kauplusega, sinna on müügiks antud postkaarte, raamatuid, pusled. Et materjale on veel järgi, saaks neid pakkuda ka muudele müügikohtadele.
Koos Hobumajanduse Liiduga otsiti sügisel Oma Hobule võimalusi. Kuigi liikmed tunnistasid ajakirja vajadust ja pöörduti murega ka Maaeluministeeriumi, head lahendust ei leitud (ministeerium siiski toetas viimase numbri väljaandmist) ja jaanuaris saabus ministeeriumist eitav vastus põhjendusega, et ajakiri on meediaväljaanne.
Oma Hobu alustas 2003. aastal paljundatud infolehena, eesti hobuse keskse ning VTA toetuse abil. Parematel aastatel oli 800-900 tellijat, lisaks müüdi ca 700 eksemplari müügipunktide kaudu. 2015. aastal kaanehinna tõustes müük vähenes (müük vastavalt 750 ja 400 eks). EHS ja ESHKS toetasid oma liikmete ajakirjatellimusi. Et tiraaž oleks ära tasunud, oleks kaanehind pidanud olema ca 20 eurot (ajakirja aastaeelarve oli 50 000 eur, ERL, EHS ja ESHKS tasusid 3000 aastas oma lehepinna eest). Enim oli tellijate hulgas lapsi-harrastajaid, vähem aretajaid, kõige vähem sportlasi. Oma Hobu tulud parimatel aegadel oli kolmandik müük, kolmandik toetused, kolmandik reklaam, mis kõik aja jooksul vähenesid (põhjusteks trükireklaami vähenemine internetikaubanduse tõttu, seltside omavahelised maadejagamised, edetabelite kajastamine internetis). 2016. aastaks tehtud ettetellimused tagastatakse.
Oma Hobu logo on patenteeritud EHKÜle. Uus juhatus võiks kaaluda kord aastaski EHKÜ infolehe väljaandmist.
2016. aasta jooksul tuleb senistest ruumidest välja kolida. Järgi on vanu ajakirjanumbreid. Muuseumieksponaadid vajavad uut hoiukohta (Voldemar Luhti hobukujud, pildimaterjal). Omal ajal Valjalasse lubatud ruumide lubadust on vaja maavanemale meelde tuletada.
Veebilehe vajadust tuleb kaaluda. Veebimajutus maksab 40 eur kvartalis. Suurim väärtus on täkkude kataloog, aga see on programmeeritud lausa 2002. aastal. Veebilehe külastatavus on väike, rohkem vaadatakse FB postitusi.
Välja saatmata on liikmemaksude arved. Raamatupidajana on sümboolse tasu eest nõus jätkama Malle Einaste.
Vana juhatus tänab kõiki EHKÜ liikmeid.
 
 3.    Revidendi aruanne
 Aruande esitas EHKÜ revident Helin Kurisoo.
Peamised sissetulekud on seotud Oma Hobu müügi, reklaamide ja toetusega. Tuludest oli 59% OH müük, 37% toetused, 3% reklaam, 0,7% liikmemaksud (mis kogumata). Majandusaasta on 4187 euroga kahjumis, varasid oli summas 14922 eurot.
 Revident esitas ettepaneku kiita tegevus heaks ning kinnitada majandusaasta aruanne.
Ago Ruus märkis, et nimetatud kahjum on lahendatud ajakirja detsembrinumbri müügiga.
 
4.    2015. aasta majandusaruande ja revidendi aruande kinnitamine
 Hääletamise osales 23 ühingu liiget (koos volitustega).
Otsused hääletamise tulemusel:
1.      kinnitada 2015. aasta revidendi aruanne: poolt: 23, vastu: 0, erapooletuid: 0.
2.      kinnitada 2015. aasta majandusaasta aruanne: poolt: 23, vastu: 0, erapooletuid: 0;
 
5.    Uue juhatuse ja revidendi valimine
 Juhatuse liikmete kandidaatideks esitati Aleksei Lotman, Reedik Kivisoo, Helin Kurisoo (taandas), Priidu Tikk, Hanna Kreen (taandas), Martin Kivisoo (taandas), Anu Matsoo (taandas), Triin Lepik, Meeri Lonn.
 Otsused hääletamise tulemusel:
1.      Sulgeda kandidaatide nimekiri: poolt: 23, vastu: 0, erapooletuid: 0
2.      Juhatus valida viieliikmelisena: poolt: 23, vastu: 0, erapooletuid: 0
3.      Juhatus valida avalikul hääletamisel ja kogunimekirjana: poolt: 23, vastu: 0, erapooletuid: 0
4.      Juhatuse hääletamisel hääli loeb Ago Ruus: poolt: 22, vastu: 0, erapooletuid: 1
5.      Juhatus valida koosseisus Aleksei Lotman, Reedik Kivisoo, Priidu Tikk, Triin Lepik, Meeri Lonn: poolt: 23, vastu: 0, erapooletuid: 0.
 
Revidendi kandidaadiks esitati Helin Kurisoo
Otsused hääletamise tulemusel:
1.      Sulgeda kandidaatide nimekiri: poolt: 23, vastu: 0, erapooletuid: 0
2.      Revident valida avalikul hääletamisel: poolt: 23, vastu: 0, erapooletuid: 0
3.      Revidendiks valida Helin Kurisoo: poolt: 22, vastu: 0, erapooletuid: 1
 
 
6.    2016. aasta tööplaani arutelu
I Ajakirja jätkamine
Aili Kirst: anda ajakirja ikka edasi, pigem midagigi kui üldse mitte. On valmis ka ise kaastööd tegema.
Ago Ruus: ettepanek oli anda välja EHKÜ infolehte, eesti hobuse kesksena, mitte ajakirja.
Aleksei Lotman: ajakiri oli armas ja vajalik, aga ressursse väljaandmiseks ei ole. Vajalik oleks jätkata eesti hobuse teemaise avalikku kommunikatsiooni
Arutati: infoleht kas paberil või elektrooniliselt ja millises vormis (nt uudiskirja võimalused).
II Inbriidingu programmiga jätkamine. EHKÜl on olnud oma osa selles, et eesti hobune demograafilisest kriisist välja tuli.
III Pärimuste kogumise jätkamine
IV Muuseum – 2016 tuleb leida eksponaatidele uus asukoht
V Eesti hobuse teemalise arutelu korraldamine mõne suurürituse raames (nt mõni hobupäev, arvamusfestival, maamess, avatud talude päev). Ajurünnakutesse kaasata ka EHKASe liikmeid. Arutati avatud tallide päeva võimalusi ning nende eesti hobuse pidajate kohta info jagamist, kes avatud talude päevaga liituvad
VI Infopanga kogumine – mõõtmed, pildid, vereproov, sugupuu. Koostöö aretusühingutega
 
Ettekanded (lisandus 2 EHKÜ liiget)
  
7.    Triin Tohver – Hobuse kabja haigused
 Arutelus keskenduti peamiselt laminiidile: on nahkkabja põletik, millele järgneb kabjaluu vajumine. Levinuim põhjus on suur hulk süsivesikuid (värske karjamaarohi), ülekaalulisus, aga ka EMS e hobuste diabeet, cushingu haigus, tugev põletik kehas, mürgised ained, suur ülekoormus. Sümptomid esinevad 48 tundi pärast taandumist. Leevendamiseks liikumise piiramine, dieet, ravimid, pinnase pehmendamine. Ennetava tegevusena on abi kapjade jahutamisest.
Kabjalõhede peamine tekkepõhjus on kuiva ja märja režiimi vaheldumine (porikoppel), aga ka söötmine. Valgeviiru haiguse puhul tuleb abi küsida sepalt.
Ettekandja lubas saata slaidid Agole, samuti vastused vastuseta jäänud küsimustele.
 
 8.    Krista Sepp – EHS 2015. aastal tunnustatud täkud
Aretuses 7 täkuliini, nendest vähe on alla 10 aasta vanuseid täkke, näiteks Raspeli liinis on 17 tunnustatud täkku, kuid vaid 9 alla 10 aasta vanust.
2014 tunnustati 8 täkku, 2015 tunnustati 2: Ever 889E (ema on andnud ka täku Rannik) ja Tostan 890E (ema on andnud ka täkud Avar ja Raket).
  
9.    Anu Matsoo – EHKAS tegevus ja tunnustatud täkud
 2015. aastal vaadati üle ja pildistati 90 noorhobust. Täkkude ülevaated on esitatud EHKASe kodulehel, seal on ka rohkem infot kui PRIA andmebaas võimaldab.
Uued täkud on Artur, Timander, Voore Astron, Laser, Level, Repliik, Lord (asub Soomes). Osa täkke on saanud tähtajalise tunnustuse.
 2015. aasta EHKASe eesmärk oli ellu jääda. Sel aastal kavas koguda auhinnafondi ratsavõistluste eripreemiate maksmiseks ja eesti hobuse meistrivõistluse arvestuse pidamine (augustis Lääne-Virumaal toimuva võistluse raames)
 
EHKASele ja EHSile tehti ettepanek, jagada infot omaniku kavatsustest täkk ruunata. EHKÜ liikmete või kasvatajate hulgas võib olla huvilisi, kes soovivad ja saavad looma pidada täkuna (nt Viiruki juhtum).
Seltsid on nõus, niipalju kui nad vähegi teavet saavad.
 
 
10.Triin Lepik - Hobuste kõrgema närvitalitluse tüübid Eestis aretatavate kohalike tõugude näitel
 Triin tutvustas 8 aastat tagasi valminud EMÜ magistritööd
Eesti hobuse puhul nõrga närvikavaga loomi ei esinenud
 
 
11. Aleksei Lotman - Hetkeseisu ülevaade inbriidingu arvutamise programmi kohandamisest eesti tõugu hobustele.
 Inbriidingu jätkuv rakendamine on ohuks populatsiooni geneetikale. Inbriidingu riske on pikalt teadvustatud loomaaedades ohustatud liikide puhu, nüüd teema jõudnud selgemalt ka koduloomadeni. Mehhaniseeritud andmebaasid, arvutiprogrammid näitavad optimaalse ristamise võimalusi, et vähendada geneetilise mitmekesisuse vähenemise ohte. Siiski on võrreldes loomaaedadega elus ka muid kriteeriume kui vaid geneetika (soovime, et hobune ka midagi teeks).
Priidu, Reedik ja Aleksei käisid loomaaias kasutava programmi võimalustega tutvumas ning uurisid võimalusi algandmed sisestada PRIAs peetava hobuslaste registrist. Kahjus on programm keeruline, andmebaas ei ühildunud kergesti ning puudus aeg.
Koos EHSi ja EMUga toimus arutelu, EMU kasutab analoogset arvutust kuid teise programmiga. Kui programm pakub lahendusi konkreetse järglase inbriidingu ohtu jälgides, ei suuda see otsida kogu populatsioonile olulisi lahendusi. EMUs kasutatava programmi koolitus toimub 6.-10. juunil Norras, sinna oleks nõus minema Helin (soodsaim osalemine, vaja vaid transpordikulu). Tarvis selgeks saada, kas see programm rahuldab meie vajadusi (kasutatakse kohaliku hobuse jaoks).
 
 12. Film Matsalu loodusfilmide festivali programmist: “Jumalatest ja kuningatest. Skyrose hobune” (Of Gods and Kings. The Skyros Horse, USA, 2013, pikkus 29 min)