2009

2009. aasta tegevuse aruanne

Aruande perioodil ühingu tegevuses eriti suuri ettevõtmise polnud, toimus tavaline põhikirjajärgne töö ning mitme suurema projekti ettevalmistamine.

Organisatsioon.
Ühingus oli 2009. aasta alguses 83 liiget. Aasta jooksul lahkusid ühingust Mart Veltmander, Aili Ohlau, Holger Orek, Katrin Pirs, Sirje Niitmets, Gilleke Kopamees ja Ülo Metsmaker. Aasta jooksul esitasid avalduse ühingusse astumiseks Maarit Mürk, Marju Villems, Marian Kopllimäe, Aili Kirst, Roosmarii Tisler ja Triin Visamaa. Ühingu juhatusest lahkus omal soovil Aive Sarjas. Juhatus töötas edasi 4-liikmelisena.
Ühingu aastakoosolek toimus 14. märtsil 2009 Penijõel. Pikendati juhatuse volitusi ühe aasta võrra ja kinnitati EHKÜ noortesektsiooni tegevuskord.
Toimus kolm juhatuse koosolekut: 16.04.; 01.06.; 28.10.
22. novembril toimus Penijõel traditsiooniline EHKÜ aastalõpu koosolek, kus ettekannetega esinesid lisaks ühingu liimetele Ingrid Randlaht (eesti hobuse värvused; eesti hobuse sadul) ja Jaanus Kallaste (rakendispordist). Koosolekul viibisid ja esinesid ülevaatega ka Soome sõsarühingu esindajad.
Probleeme on ühingu liikmete aastamaksu tasumisega. Kuna see on ühingu tegevuses hetkel ainuke kindel sissetulek, siis selle mittemaksmine pärsib ühingu tegevust märgatavalt.

Sisuline töö.
Aastat võiks nimetada läbilöögi aastaks, kuna kohapealse initsiatiivi toel käivitus seni suurim ühingu projekt – „Eesti hobune rakendis“ (eestvedaja ja projekti juht Martin Kivisoo). Taotlus esitati maakondliku Leader-meetme raames antava projektitoetuse raames ja aasta lõpus sai see ka positiivse otsuse PRIA`st. Projekti eesmärgiks on laiendada eesti hobuse kasutamist rakendihobusena. Selle saavutamiseks soetatakse kaasaegsed rakendid ja rakmed, viiakse läbi koolitused ning rakendivõistlused. Projekti kavandatav tegevuse elluviimise aeg on 01.02.2010 kuni 07.03.2011. Projekti maksumus 507479 kr, millest ühingu omaosalusena tuleb katta 10%.
Teine sel aastal ettevalmistatud projekt on seotud kogumiku „Eesti Hobune“ ettevalmistamise ja väljaandmisega. Selle projekti suurus on 80 000 kr ja taotlus on tehtud maaelu arengu toetuse meetme 1.1 kaudu. Taotlus rahuldati.
Plaanis oli jätkata eesti hobuse takistussõidu karikasarjaga, kuid sponsorite puudusel tuli karikasari seekord majanduslikel kaalutlustel ära jätta. Küll sai EHKÜ poolt ära märgitud ERL takistussõidu ponikarika sarjas esinenud parimad eesti tõugu hobused (5 tasuta Oma Hobu aastatellimust).
Kahjuks ei teostunud 2009. aastal ka teine tegevuskavas ettenähtud tegevus: ühingu veebilehe uuendamine ja selle aktiivsem kasutamine eesti hobuse propageerimisel.

Oma Hobu.
Ajakirja väljaandmine ei olnud sel aastal kerge. Ilmus 6 numbrit, tiraažiga 2300 eks. Ettetellijate arv langes eelneva aastaga võrreldes ca 100 tellija võrra. Ajakirja müük Lehepunkti kaudu oli stabiilne ja moodustas keskmiselt 50% müügiks antud kogusest (mida loetakse väga heaks näitajaks). Suur abi oli ajakirja väljaandmisel ERL, ESHKS ja EHS toetustel. Toimetatusel on õnnestunud kaasata need organisatsioonid aktiivselt osalema Eesti ainukese hobuajakirja tegemisse. Toimetuse poolse vastuteenena hakkasid ajakirja vahel ilmuma nii ESHKS kui ka EHS infolehed. Katastroofiliselt aga vähenes reklaampindade müük, mis aasta lõpus oli peaaegu olematu (aasta alguses üle 10 lk). See on märk meie majanduse hetkeseisust.

Tegevuskava 2010. aastaks.

2010. aasta on ühingu esimese juubeli aasta – täitub 10 aastat ühingu asutamisest. Kindlasti tuleks seda vastavalt võimalustele tähistada. Peale põhikirjalise tegevuse on veel eesmärgiks aktiviseerida ühingu tööd kohapeal - maakondades, tallides. Selleks on plaanis luua töösektsioonid, kes seda tegevust koordineeriksid ning täide viiksid. Laias laastus need oleksid: aretus, koolitus, sport. Sektsioonid omakorda korraldaksid konkreetseid ettevõtmisi (kas lokaalseid või üleriigilisi).
Jätkub kahe suure projekti – Eesti hobune rakendis ja kogumik „Eesti Hobune“ - elluviimine. Kindlasti ei saa enam viivitada veebilehe uuendamisega.